ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

Heutagogiaan sopivat hyvin käänteinen oppiminen niin kuin transformatiivinenkin... Lisää... »

Kielioppia tehostetusti

Kielioppia tehostetusti

Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä... Lisää... »

Heutagogiaa ja reflektointia

Heutagogiaa ja reflektointia

Tällä sivulla on muutamia linkkejä aiemmin julkaisemiini teksteihin: heutagogiaa, tvt:tä ja reflektointia pidettyjen kurssien jälkeen. Lisää... »

Mitä uutta?

Mitä uutta?

Tällä sivulla on 24.2.2016 alkaen muutokset ja lisäykset blogiin, uusimmat ensin. Lisää... »

Peda.net-ohjeet

Peda.net-ohjeet

Sivulla on listattu ja ryhmitelty Vimeossa julkaisemani Peda.netissa olevan vuorovaikutteisen oppimateriaalin sekä oppimisalustan käyttöohjeita ja -vinkkejä. Napsauttamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan kanavalle ja katsomaan videoita... Lisää... »

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

Syksyllä 2015 olivat ensimmäiset äidinkielen ja kirjallisuuden lukiokurssit ilman printtimateriaaleja. Niistä raportoin ja reflektoin aiemmin... Lisää... »

Kolmas kerta toden sanoo?

Kolmas kerta toden sanoo?

Suurin muutos tällä kertaa oli niin sanottujen kertaustuntien tai pohjustavien tuntien poistaminen. Aiemmin seitsemänpäiväisessä koeviikossa oli ensimmäistä koepäivää lukuun ottamatta koetta edeltävänä päivänä oppitunti, jonka opettaja sai käyttää esimerkiksi kokeeseen valmistautumiseen. Lisää... »

 

Personoitu oppiminen ja hyviä tuloksia

Aluksi

Tässä artikkelissa määritellään lyhyesti muutama moderniin oppimiseen liittyvä peruskäsite, sen jälkeen lukion suomen kielen ja kirjallisuuden neljän kurssin kommentointia ja kurssipalautteen esittelyä (ÄI2). Opetuksessa on sovellettu oppimisen personointia ja heutagogiaa (ks. artikkelit Pedagogiasta heutagogiaan I ja Pedagogiasta heutagogiaan II). Jaksossa oli neljä opetusryhmää, yhteensä 108 oppilasta (ÄI2 kahdesti sekä ÄI5 ja ÄI10).

Pikakatsaus tuloksiin:

  • Keskeytysprosentti yhteensä <2% (selvästi alle normaalitason).
  • Napsauta infografiikka isommaksi.kurssipalaute

 

Eriyttäminen, yksilöllistäminen vai personointi?

Toisinaan niin meillä kuin muuallakin oppimiseen liittyvien käsitteiden käyttö on horjuvaa, eikä aina ole selvää, mitä niillä täsmällisesti tarkoitetaan. Personalize.com-sivustolla julkaistusta kuvasta saa melko hyvän käsityksen eroista, samoin ISTEn artikkelista (Dale Basye).


Personalization v Differentiation v Individualization (v3) from Barbara Bray and Kathleen McClaskey

Eriytetyn ja yksilöllisen oppimisen välillä perusero lienee se, että oppilaalla voi olla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOJKS), tai opettaja ryhmittelee opetusryhmänsä siten, että eri osaamistasolla olevat oppilaat valitsevat vaativuustasoltaan erilaisia oppimispolkuja tai kokeita. Opettaja voi eriyttää opetusta laatimalla helpomman oppimispolun, jolla voi saada heikomman arvosanan kuin vaativammalle taipaleelle lähtevät.

Yksilöllisen ja personoidun oppimisen välillä on muutamia peruseroja. Usein yksilöllistä mallia käyttävä opettaja rakentaa kurssin sisältöä siten, että siinä on yksi koe tai useampia pienempiä testejä, usein välikokeita, joilla mitataan opiskeltavan osion tai koko kurssin (tai oppikirjan) osaamistasoa. Tavallista on, että opettaja on suunnitellut ennalta oppimispolut ja tehtävät. Edistymistä seurataan erilaisilla testeillä (myös itsearviointi), ja tietyn suoritustason saavuttamisen jälkeen eteneminen voi jatkua.

Personoidussa oppimisessa oppija osoittaa osaamistaan monipuolisesti, voi vaikuttaa sen osoittamiseen ja voi edetä epälineaarisesti. Tällöin opettaja huomioi oppijan kiinnostuksen kohteet ja pystyy suosittelemaan sopivinta tapaa edetä. Oppilaat voivat valita tehtävistä omaa oppimista parhaiten tukevia vaihtoehtoja, mikä lisää oppimisen omistajuutta ja vahvistaa opiskelumotivaatiota.

Lähtökohta personoidussa oppimisessa on antaa oppijan valita hänelle sopivat tehtävät ja niihin soveltuvat työkalut (ohjelmat ja esitystavat). Personoitu oppiminen ei siis ole vain perinteisen oppimisen digitoimista (ks. SAMR-malli), vaan kyse on pitkälti siitä, että oppija pystyy käyttämään digitaalisia välineitä (ja oppimisalustoja) myös yhteistoiminnallisesti. Oppiminen voi siis olla tarkoituksenmukaisempaa, helpompaa, tehokkaampaa ja viihtyisämpää.

Aika näyttää, jääkö digiloikka vain fraasiksi ja kuinka pitkälle ponnistus yltää. Teknologian tulisi mullistaa tapa oppia, tehostaa sitä sekä edistää oppilaiden keskinäisiä sekä opettajan ja oppilaan välisiä vuorovaikutustaitoja. Oppimista ei tulisikaan rakentaa liiaksi standardoituihin testeihin (esim. ylioppilaskokeisiin) treenaamiseen tai kokeiden ripottelemiseen pitkin oppimisjaksoja. Silti opetussuunnitelman noudattaminen ja ylioppilaskokeeseen valmistautuminen toteutuvat (ks. malli kurssilla ÄI2 sekä opetussuunnitelma) ongelmitta.

Käänteinen luokkaopetus (flipped classroom) soveltuu personoituun oppimiseen hyvin. Kun käytössä on esimerkiksi vuorovaikutteinen ja muokattava oppikirja Peda.netissä, oppilaat pääsevät oppikirjan sisältöihin niin oppitunneilla luokassa, sen ulkopuolella kuin kotonakin. Lisäksi oppilaat pystyvät muokkaamaan käyttämäänsä oppikirjaa ja lisäämään sisältöjä oman profiilinsa kautta (sivut, ulkoasu, yhteistoiminnallisuus jne.) Oppitunteja ei tarvitse käyttää luennointiin, vaan riittää tunnin alussa lyhyt johdanto tai perehdytys opiskeltaviin aiheisiin. Tämän jälkeen oppilaat voivatkin siirtyä työskentelemään itselleen sopivimmalla tavalla, sillä opiskeltavat e-kirjan sisällöt ovat saatavilla internetin välityksellä. San Francisco Flex Academylla on useita erilaisia malleja, miten voidaan opiskella joustavasti muuallakin kuin vain oppituntien aikana luokassa.  Lue lisää: Classifying K–12 Blended Learning (Heather Staker and Michael B. Horn).

Flex model

Käänteisessä opetuksessa on luontevaa käyttää verkkosisältöjä sulautuvasti (blended learning). Tämä tarkoittaa perinteisen tuntiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämistä. Kun oppikirja on verkossa ja kun opettaja ohjeistaa tehtävien tekoon, oppiminen voi tapahtua muuallakin kuin omalla paikalla pulpetin ääressä istuen. Sulautuvan oppimisen onnistunut käyttö hyödyttää sekä opettajaa että oppijaa, kun oppilailla on opettajajohtoiseen tapaan verrattuna enemmän aikaa tehokkaaseen opiskeluun (kuuntelun sijasta) ja opettajalla aikaa yksilölliseen ohjaamiseen (fasilitointi).  Kun luokkahuone on käännetty ja kun käytetään tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkosovelluksia ja tietokoneohjelmia (apps), oppilaat pystyvät paremmin kontrolloimaan ja kehittämään (scaffolding) omaa oppimistaan, valita mieleiset työtavat ja työkalut, ajan ja paikan työskentelylleen.

Oppilaitoksen tarjoamat mahdollisuudet voivat kuitenkin rajoittaa opettajan ja oppilaan valinnanvapautta käyttää parhaiten soveltuvia palveluja ja menetelmiä. Ensimmäinen edellytys on asianmukaisesti toimiva langaton verkko, sen jälkeen mahdollisuudet käyttää monipuolisesti digitaalisia ohjelmia ja palveluja niin PC:llä kuin mobiililaitteillakin.

Jos opettaja joutuu kikkailemaan muutamien ilmaisohjelmien kanssa tai jos oma digitaalinen osaaminen ei ole ajanmukaista, helposti käy niin, että käytettävät ohjelmat jäävät irrallisiksi saarekkeiksi eivätkä nivelly luontevaksi osaksi oppimisprosessia. Rajoitteet resursseissa eivät mahdollista kaikille oppijoille samanlaisia mahdollisuuksia kehittää monilukutaitoa, uusia digiajan lukutaitoja, luovuustaidoista puhumattakaan.

Kun oppijoille annetaan mahdollisuus itse kontrolloida oppimistaan ja johtaa sitä, voidaan puhua oppimisen omistajuudesta, vastuunottamisesta ja johtamistaidoista. Kun toimitaan vielä yhteistoiminnallisesti, se lisää oppimisen tehokkuutta, ja siten oppilaat valmistautuvat jo kouluaikana työelämässäkin tarvittaviin taitoihin (mm. ongelmanratkaisu, neuvottelu- ja yhteistyötaidot, tunneäly sekä kognitiivinen joustavuus) (ks. tämän vuosisadan taidot).

Palautteiden arviointia

Nyt oli siis pitkään odotettu tilaisuus analysoida ensi kertaa, miltä tuntui opettaa kaikki jakson kurssit kokonaan sähköisesti. Koska kaksi muuta kirjaa (Verkko 5 kurssilla ÄI5 ja Tekstinhuollon kirja kurssilla ÄI10) ovat vielä julkaisemattomia, kyselyn tulokset ovat pääosin ÄI2-kurssilta (n 52) ja osa kurssilta ÄI5 (n 23).

Näin edettiin

Jokaisella kurssilla oli Peda.net-alustalla toimiva vuorovaikutteinen oppikirja, jota opettaja muokkasi opetuksen tarpeisiin kurssin edetessä. Tuntien alussa tuli lyhyt ohjeistus, mitä ja miksi opiskeltiin tunnin aiheita. Tehtävistä sai valita itselleen tai ryhmälleen mieluisimmat. Kaikki tehtävät tehtiin yhteiseen e-kirjaan, ja oppilaat pitivät oppimispäiväkirjaa tekemisistään. Siihen he kirjasivat, mitä olivat opiskelleet, ja linkittivät tekemiinsä tehtäviin.

Koeviikolla oli mahdollista tehdä uudelleen jo arvioituja suorituksia, joista oli arvosana entuudestaan (ylioppilaskoetta vastaavat tehtävät, kuten tekstitaidon vastaus ja essee). Muutamista muista suorituksista, kuten kirjallisuusesseestä, oli joko suoritusmerkintä tai plusmerkintä. Plussaa yleensä oppilas sai, jos tehtävä oli paremmin suoritettu kuin arvioitavat yo-tehtävät.

Lisäksi koeviikolla pidettiin henkilökohtaiset arviointikeskustelut, joilla varmistettiin opettajan ja oppilaan yhteinen näkemys kurssin arvioinnista ja oppijan suoritustaso. Tällöin oppilas sai esittää myös muita arviointiin vaikuttavia suorituksia, kuten kurssilla olleita bonustehtäviä tai itse valitsemia laajahkoja kurssin sisältöihin ja opetussuunnitelmaan liittyviä tuotoksia.

Koeviikon tunnit jakautuivat kahdelle päivälle. Koepäivää edeltävänä päivänä pidettiin ensimmäiset arviointikeskustelut 11.50 – 13.15. Koepäivänä oppilailla oli mahdollista esittää uudelleenmuokattuja suorituksia ja saada ohjausta 8.05 -8.55. Tämän jälkeen pidettiin loput arviointikeskustelut. Koepäivänä avattiin myös palautuskansio, johon koeviikon tehtävä oli mahdollista palauttaa. Jos koeviikon suoritus jäi vain viiden minuutin rupatteluksi opettajan kanssa, oppilas joutuu osallistumaan ÄI5-kurssin uusintakokeeseen.

Kielenhuollon kurssi (ÄI10) poikkesi pakollisista kursseista, mutta opetus on pääosin samanlaista kuin muilla kursseilla. Kokeena oli vuorovaikutteinen kurssikoe koepäivänä (ks. blogiartikkeli).

Kurssien ÄI2 ja ÄI5 arvioitavat suoritukset kirjasin Wilmaan, ja se oli lähtökohtana arviointikeskustelussa. Muokkasin korotetut arvosanat Wilmaan, ja sen jälkeen tarkastelimme kokonaistilannetta (mm. oppilaan omat oppimispäiväkirjamerkinnät ja muut arviointiin vaikuttavat suoritukset kurssilla). Tämän jälkeen oppilas saattoi kirjoitella lisää arviointiin vaikuttavia tekstejä, kuten koeviikon tehtävä, koepäivän aamulla.

Kun viimeiset arviointikeskustelut olivat ohitse, opettaja kävi vielä lävitse kirjaan lisättyyn koepäivän palautuskansioon tulleet suoritukset ja kirjasi useimmille oppilaille samantien kurssiarvosanan Peda.netiin (arviointitoiminto). Tunnin päästä arvosanat olivat Wilmassa ja kurssi oli ohi niin opettajalta ja oppilailta.

Oppilaat saivat kurssilla asettaa itse omat tavoitteensa 5 – 10 välille. Osa kertoikin tavoitteen täyttyneen, kun kurssista tuli viitonen. Parhaimpia arvosanoja tavoitelleet saattoivat työskennellä koko koepäivän tunnit tehokkaasti päästäkseen päämääräänsä. Varsinaisia pakollisia tehtäviä ei kurssilla juuri ollut, mutta siitä huolimatta lähes kaikki tekivät molemmat ylioppilaskoetehtävät (tekstitaidon vastaus ja essee), osa ylimääräisiäkin. Pakonomaisuudesta pyrittiin eroon ja motivoitiin pikemminkin kannustamalla.

Kurssien keskiarvot olivat kaikki parempia kuin perinteiset opettajajohtoiset printtikirjakurssit viime vuosina. Valinnanvapaus on lisännyt osalla selvästi motivaatiota. Eräältäkin oppilaalta kysyin, miksi hän saa nyt kiitettäviä numeroita, kun yläkoulussa seiska oli paras arvosana. Vastauksessa pelkistyi ero menneeseen: “Tää on vaan niin paljon mukavampaa.”

Kurssipalautetta kuvina (ÄI5 ja ÄI2)

Kysely: 1=vahvasti eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 4=vahvasti samaa mieltä.

ÄI5

Millaisia kommentteja ja kokemuksia sinulla on sähköisestä oppimisesta?

Sähköinen oppiminen on mun juttu. Kaikki on niin paljon helpompi käsitellä sähköisesti.

Sähköinen opiskelu on paljon luontevampaa minulle, koska se on enemmän lähellä todellista arkea ja myöhempää tulevaisuutta.

Se on mukavan rentoa, mutta vaatii kuitenkin enemmän työtä kotona. Itse en pystynyt juurikaan keskittymään kirjoittamaan esseitä yms. tunnilla.

Olen ollut sähköäikän kurssilla neljästi ja kokemukset ovat vallan positiivisia. Kun saa itse valita tehtävät joita tarvitsee oppii paremmin.

Vapaat kommentit: risut ja ruusut

Hyvin meni kuten ennenkin! Ei valittamista.

Aina yhtä mukavaa, ei ärsytä tulla tunneille koska ei ole yhtä tylsää kuin tunneilla joilla käytetään kirjaa.

Ruusuina ehdottomasti se, ettei koetta ole, vaan tehtävä vain. Arvostelu keskustelu oli mielestäni todella hyödyllinen ja tarpeellinen. Mahdollisuus korottaa arvioitavia tehtäviä oli myös hyvää. Omatoiminen opiskelu oli todella mukavaa.

ÄI10

Oli mukavaa, kun saa tehdä omassa tahdissa.

Oikein viihtyisä kurssi ja hyvä yhteis henki. Tehtävät olivat hyviä.

Opiskelu oli mukavaa ja rentoa. Huomattavasti kivempaa kielioppiopiskelua verrattuna aijempaan.

Mukava kurssi. Hyvä ilmapiiri ja rennot tehtävät. Pari esseekirjoitustehtävää olisi voinut enemmän.

Oli kiva kurssi. Hieman itsenäisempi työskentely oli mukavaa, mutta välillä en saanut paljoakaan aikaseksi. Verrattuna aiempaan kielioppiopiskeluun, tämä kurssi oli paljon kivempi ja rennompi.

Itsenäinen opiskelu oli joskus haastavampaa, koska aina ei ollut kiinnostusta. Aina ei viitsinyt pyytää apua niin jäi paikalleen johonkin asiaan. Ruusut: Koneella tekeminen on nopeampaa ja kätevämpää. Ei tule suuria määriä papereita ja tehtäviä vihkon sisään. Myös tehtävät olivat monipuolisia ja sai omanlaista vauhtia edetä. Palaaminen toisiin tehtäviin oli myös helppoa ja kertaaminen.

 

ÄI2

Vertaa kokemustasi paperikirjaan: Mitä hyviä puolia tai haasteita löydät e-kirjasta verrattuna paperiseen oppikirjaan?

E-kirjan kanssa opiskellessa saa edetä omaa tahtia ja tehtävät on helppo palauttaa.

Mielestäni e-kirjaa on helpompi käyttää, eikä muita opiskeluvälineitä tarvita kuin tietokone.

Kaikki tarvittava oli parin napin painalluksen päässä eikä tarvinnut kantaa useita eri lippulappusia, vihkoja ja kirjoja mukana.

Mielestäni e-kirja on hyvä, koska tunnille ei tarvitse ottaa muuta mukaan kuin tietokone. Kaikki tarvitsema materiaali löytyy eri välilehdistä, joiden välillä liikkuminen on nopeaa ja vaivatonta.Toisella kurssilla mukana pitää olla kirja ja vihko ja jos opettaja jakaa jotain monisteita, niin niiden pitää olla mukana eivätkä ne saa hukkua.

E-kirjan ja sähköisen opiskelun hyviä puolia verrattuna paperiseen kirjaan on esim. se, että aina ei tarvitse olla tunnilla tekemässä tehtäviä, vaan palautukset voi lähettää vaikka kotoa. Hyvä puoli on myös se, että pystyt tarkemmin valvomaan tehtävien ja suoritusten tekoa kuin paperisessa kirjassa. Näin opettajakin pääsee helpommin selville, kuka oikeasti tekee tunneilla töitä ja sitä myötä tunnolliset ja aktiiviset oppilaat pääsevät esille. Hyvä puolena voisin vielä mainita videoiden, nettisivustojen, artikkelien ym. käytön opiskelun tukena, joka ei samalla tavalla paperisessa kirjassa onnistuisi. Haasteena e-kirjassa olen huomannut, että välilehtien takaa voi olla joskus haastavaa löytää etsimäänsä tehtävää.

Miten yhteistoiminnallisuus ja oppilasjohtoisuus auttoivat oppimistasi?

Sain parempia tuloksia.

Sain enemmän aikaiseksi.

Tuki vaikeampien tehtävien tekemistä.

Yhteistoiminnallisuus ja oppilasjohtoisuus auttoivat kiinnostumaan tehtävien aiheista enemmän.

Yhteistoiminnallisuus ja oppilasjohtoisuus auttoivat oppimistani siten, että pystyin keskittymään ja käyttämään aikani suuremmilta osin niihin asioihin, joita en vielä osannut, eikä aikaa tarvinnut kuluttaa liian helppoihin asioihin, joista en olisi oppinut uutta. Yhteistoiminnallisuus auttoi oppimiseeni myös kun oli mahdollisuus jakaa ajatuksia, tietoja ja osaamista ryhmässä.

Vapaa palaute

Tosi hyvä ja rento kurssi.

Kurssi oli hyvää vaihtelua verrattuna opettajakeskeiseen opetukseen.

Koneella opiskeleminen on minulle paljon parempi tapa opiskella kuin kirjan kanssa. Koneella saan enemmän aikaan.

Kurssi oli kokonaisuudessaan mukavan rento ja sai tehdä tehtäviä omassa tahdissa ja oli mukavaa, kun ei tarvinnut olla koko ajan luokassa. Ohjeet jäivät välillä hieman epäselviksi.

Ruusuja oppituntien rentoudesta ja palautteen antamisesta. Pidän myös siitä mahdollisuudesta, että arvioitavia suorituksia on mahdollisuus parannella.

 

ÄI2-kursipalaute kokonaisuudessaan videolla

Kurssikysely ÄI2 15 – 16 from Mika Auramo on Vimeo.

Lähteitä ja virikkeitä

Useinkaan ei ole helppoa määritellä tarkkarajaisesti, millaiseen opetusmenetelmään tai malliin kuuluvat mitkäkin käytänteet. Eri näkökulmista tarkasteltuna ja painottamalla erilaisia asioita voidaan korostaa esimerkiksi oppilaan autonomiaa, vertaisoppimista tai formatiivisen arvioinnin merkitystä kokonaisarvioissa jne. Jätettäköön kuitenkin vaattureille se räätälöinti, ja mieluummin ohjataan, mahdollistetaan ja personoidaan.

Oppimisen personointimalleista Reggio Emiliaan: ks. personanlizelearning.com.

Tomlinson, C., & Allan, S. D. (2000). Understanding differentiated instruction: Building a foundation for leadership. Leadership for differentiating schools & classrooms .
Ks. näyteluku: www.ascd.org/publications/books/100216/chapters/Understanding-Differentiated-Instruction@-Building-a-Foundation-for-Leadership.aspx

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*